• Agenda ledenvergadering woensdag 10 november 2021 a.s. 19.30 uur in de kantine

  1. Opening en mededelingen door de voorzitter;
  2. Notulen algemene ledenvergadering 3 februari 2021, zie verslag april 2021;
  3. Ingekomen stukken;
  4. Jaarverslag secretaris;
  5. Jaarverslag technische commissie;
  6. Jaarverslag activiteitencommissie;
  7. Jaarverslag sponsorcommissie;
  8. Financiële zaken penningmeester (stukken liggen ter inzage in de bestuurskamer):
   1. verslag seizoen 2020 -2021:
   2. Begroting seizoen 2021 – 2022;
   3. Voorstel contributie vaststelling seizoen 2022 – 2023;
  9. Verslag kascommissie en verkiezing nieuw lid:

  Decharge verlening penningmeester en bestuur;

  1. Huldiging jubilarissen (25 jaar en 40 jaar);
  2. Nieuwbouw kantine / kleedkamers: status en follow up;
  3. Bestuursverkiezing:

  Aftredend en niet herkiesbaar: 

  • Hans van Klink, voorzitter.

  Voorstel benoeming nieuwe bestuursleden:

  • Gert Jan van Dijke, secretaris;
  • Peter Oosterlee, commissaris;
  • Arno Moelker, commissaris.

  Voor de functie van voorzitter stellen we voor om Jan de Vos, nu commissaris, te benoemen.

  Mochten er tegenkandidaten voor bovenvermelde kandidaten zijn dan kunnen die schriftelijk aangemeld worden, door minimaal 3 leden ondertekend, bij de voorzitter. 

  1. Rondvraag;
  2. Afsluiting door de voorzitter.